Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 5, вересень-жовтень, c. 59-66

Пошук генів мiкроРНК на ділянках геному вiрусу ядерного полiедрозу Bombyx mori комплементарних найпізнішим генам

Т. В. Ширина, М. Т. Бобровська, Е. А. Козлов

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: e.a.kozlov@imbg.org.ua

Проведено пошук генів мікроРНК у ділянках генома вірусу ядерного поліедроза Bombyx mori, комплементарних найпізнішим генам. Розроблено алгоритм пошуку in silico мікроРНК в окремо взятих ділянках генома бакуловирусів. Показано, що ген orf4 віруса ядерного поліедроза Bombyx mori, комплементарний гену ph, кодує потенційну мікроРНК. Ген р74, комплементарний гену р10, кодує зрілу мікроРНК і потенційну мікроРНК. Ген orf1629 кодує дві малі некодуючі РНК, які комплементарні ділянкам мРНК поліедрина в 5′-кінці orf. На підставі одержаних результатів передбачається, що малі некодуючі РНК, які комплементарні ділянкам мРНК поліедрина, включаються в поліедри.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.