Tag Archives: COVID-19

Оцінка зв’язку між показниками тестів функціонування органів та тяжкістю перебігу COVID-19

A. K. Yadav1, M. K. Mishra2*, S. Prasad3, S. Singh4

1Department of Biochemistry, Heritage Institute of Medical Science, Varanasi, U.P., India;
2Department of Biochemistry, GMERS Medical College & Hospital, Vadnagar, Gujarat, India;
3Department of Biochemistry, K. J. Somaiya Medical College & Research Centre, Mumbai, India;
4Department of Microbiology, Integral Institute of Medical Science and Research, Lucknow, U.P., India;
*e-mail: mritunjaymishra007@gmail.com

Отримано: 25 липня 2023; Виправлено: 12 жовтня 2023;
Затверджено: 27 жовтня 2023; Доступно онлайн: 06 листопада 2023

Дані останніх публікацій свідчать про взаємозв’язок COVID-19 із поліорганною недостатністю, що вказує на необхідність досліджень залежності між показниками тестування функцій органів та перебігом захворювання. Метою цієї роботи було визначити ступінь відхилень параметрів тестів функціонування органів та їхню кореляцію з тяжкістю перебігу COVID-19. Проведено поперечне дослідження серед пацієнтів із COVID-19, госпіталізованих до лікарні Санака (Індія) з серпня по вересень 2020 року. Загалом, 100 пацієнтів із підтвердженим за допомогою qRT-PCR діагнозом COVID-19 було розподілено на групи з легким та важким перебігом захворювання. Зразки венозної крові для тестів отримано з бази даних лабораторії лікарні Санака. Біохімічні тести проводили за допомогою клінічного автоматизованого аналізатора ERBA, кардіологічні маркери оцінювали за допомогою ензимзв’язаного флуоресцентного аналізу. Для статистичної обробки даних використовували кореляційний аналіз Пірсона. Активність аспартатамінотрансферази/аланінамінотрансферази та лужної фосфатази, рівень креатиніну, сечовини та тропоніну були вищими у пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Значно вищі рівні тропоніну, D-димеру та С-реактивного протеїну виявлені у пацієнтів із тяжкою формою COVID-19. У цій групі пацієнтів спостерігали виражену позитивну кореляціюя між підвищеними рівнями D-димеру і феритину та рівнем С-реактивного протеїну. Зроблено висновок, що позитивний зв’язок між рівнями D-димеру, феритину та рівнем С-реактивного протеїну у пацієнтів можна розглядати як стабільний показник тяжкості перебігу COVID-19.

Інфекція SARS-CoV-2 та тиреоїдна дисфункція у дітей

К. В. Козак1*, Г. А. Павлишин1, І. Ю. Авраменко2,
О. М. Дивоняк3, О. О. Шевчук1, К. Т. Глушко1

1Тернопільський національний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна;
2Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Львів, Україна;
3Комунальне некомерційне підприємство
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Тернопіль, Україна;
*e-mail: kozakk@tdmu.edu.ua

Отримано: 08 травня червня 2023; Виправлено: 28 травня 2023;
Затверджено: 29 травня 2023; Доступно онлайн: 11 липня 2023

Проблема дисфункції щитовидної залози, пов’язаної з інфекцією SARS-CoV-2, залишається невирішеною в педіатричній практиці. Метою дослідження було виявити взаємозв’язок між дисфункцією щитовидної залози у дітей з COVID-19, та клінічним перебігом коронавірусної хвороби, а також з’ясувати прогностичні маркери асоційовані із виникненням цієї дисфункції. У дослідженні взяли участь 90 дітей віком від 1 місяця до 17 років. Пацієнти, у яких в анамнезі були захворювання щитовидної залози не брали участь у дослідженні. Для всіх учасників оцінювали панель щитовидної залози: вільний трийодтиронін (вT3), вільний тироксин (вT4), тиреотропний гормон (ТТГ), антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО). Статистичний аналіз проводили за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення «Statistica 13.0». Дисфункцію щитоподібної залози виявлено у 14.10 % дітей, інфікованих SARS-CoV-2, значно частіше серед пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та MIS-C (33,33%) порівняно з легким перебігом COVID-19 (6,67%) та середнім ступенем тяжкості захворювання (8,89%) (P < 0,05). Достовірні кореляційні зв’язки виявлені для наступних значень – вT3 та ШОЕ (rs = -0,22; P < 0,05); вT3 і С-реактивний протеїн (r= -0,33; P < 0,05); вT3 і прокальцитонін (rs = -0,43; P < 0,05). Виявлено наступні порогові значення прозапальних маркерів задля діагностики дисфукції щитоподібної залози: ШОЕ 18,5 мм/год (AUC 0,803); С-реактивний протеїн 11,5 мг/л (AUC 0,763); феритин 84,8 нг/мл (AUC 0,733). Враховуючи отримані дані, необхідно підкреслити доцільність моніторингу ендокринних порушень у дітей з COVID-19.

Імунологічні механізми підвищеної схильності до захворювання на COVІD-19 та його тяжчого перебігу у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння

К. П. Зак1, М. Д. Тронько1, С. В. Комісаренко2*

1Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
*e-mail: svk@biochem.kiev.ua

Отримано: 28 квітня 2022; Виправлено: 28 травня 2023;
Затверджено: 05 червня 2023; Доступно онлайн: 20 червня 2023

Огляд присвячено аналізу літературних даних та результатів власних досліджень авторів щодо стану імунітету у хворих на цукровий діабет типу 2 (ЦД2) та у хворих на ЦД2, інфікованих вірусом SARS-CoV-2. Показано, що у хворих на ЦД2, особливо, з надлишковим індексом маси тіла, порушеними є вміст та ультраструктура основних клітинних елементів природного імунітету – нейтрофілів та моноцитів, що супроводжується підвищеним вмістом прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-6, IL‑17 і TNF-α) у плазмі крові. Припускається, що підвищена схильність хворих на ЦД2 до зараження вірусом SARS-CoV-2 обумовлена, перш за все, ослабленням вродженого імунного захисту організму, тоді як у хворих на ЦД2 з розвиненим COVID-19 превалюють порушення адаптивного Т-клітинного імунітету, що супроводжується синдромом “цитокінового шторму”. Зроблено висновок, що гіперзапалення у хворих на ЦД2+COVID-19 є результатом потенціювання вже існуючих порушень вродженого імунітету у хворих на ЦД2 ще до їх зараження SARS-CoV-2, та адаптивного імунітету, у механізмі якого суттєву роль відіграють цитокіни та хемокіни.

Інгібітори катепсину як потужні інгібітори основної протеази SARS-CoV-2. Молекулярний скринінг in silico та прогнозування токсичності

O. Sekiou1*, W. Kherfane2, M. Boumendjel3,
H. Cheniti4, A. Benselhoub1*, S. Bellucci5

1Environmental Research Center, Annaba Algeria;
2Laboratory of Geodynamics and Natural Resources, Department of Hydraulics,
Badji Mokhtar Annaba University, Annaba, Algeria;
3Laboratory of Biochemistry and Environmental Toxicology,
Badji Mokhtar Annaba University, Algeria;
4National High School of Technology and Engineering (ESTI), Annaba, Algeria;
5INFN Frascati National Laboratories, Rome, Italy;
*e-mail: aissabenselhoub@cre.dz; sekiouomar@yahoo.fr

Отримано: 05 березня 2022; Виправлено: 28 березня 2023;
Затверджено: 13 квітня 2023; Доступно онлайн: 27 квітня 2023

З моменту виявлення нового вірусу, ідентифікованого як коронавірус SARS-CoV-2, не було винайдено таргетних терапевтичних засобів для лікування COVID-19, отже і можливості ефективного лікування залишаються дуже обмеженими. Успішна кристалізація основної протеази SARS-CoV-2 (Mpro, PDB-ID 6LU7) сприяла проведенню досліджень у пошуку її потенційних інгібіторів для запобігання реплікації вірусу. Для проведення молекулярного докінгу було обрано десять представників родини інгібіторів катепсину як перспективних лігандів із високим потенціалом зв’язування з активним центром основної протеази SARS-CoV-2 як потенційної мішені. Результати молекулярного докінгу показали, що найефективнішими у зв’язуванні виявилися Ліганд1 та Ліганд2 із показниками vina -8,8 та -8,7 ккал/моль для Mpro, відповідно. Прогнозування in silico фізико-хімічної та токсикологічної поведінки апробованих лігандів підтвердило можливість їх використання в клінічних дослідженнях щодо SARS-COVID-19.

CRISPR як нова технологія для діагностики COVID-19

A. A. Saleem1*, A. F. Annooz2, I. M. A. Hadi3, A. H. H. Kabla4

1Medical Laboratory Techniques, Al-Hakim General Hospital, Najaf, Iraq;
2Faculty of Medicine, University of Kufa, Najaf, Iraq;
3Medical Laboratory Techniques, Al-Sadr Medical city, Najaf, Iraq;
4National Advanced IPv6 Centre, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia;
*e-mail: aliadil41994@gmail.com

Отримано: 30 листопада 2022; Виправлено: 21 лютого 2023;
Затверджено: 13 квітня 2023; Доступно онлайн: 27 квітня 2023

До теперішнього часу захворювання людини на COVID-19, що виникає внаслідок тяжкого гострого респіраторного синдрому, спричиненого коронавірусом 2 (SARS-CoV-2), залишається гострою проблемою для усього світу. У січні 2022 року зареєстровано понад 300 мільйонів випадків інфікування та понад 5 мільйонів смертей від COVID-19. Щоб протистояти такому швидкому поширенню, вкрай необхідні ефективні та недорогі методи діагностики, які допоможуть контролювати небезпеку пандемії. Технологія CRISPR довела свою ефективність у виявленні COVID-19 завдяки своїй простоті, специфічності та високій чутливості. У цьому огляді розглянуто сучасний стан розробки платформ CRISPR для діагностики та лікування COVID-19. Обговорюються обмеження та можливості CRISPR з точки зору методів аналізу нуклеїнових кислот для діагностики вірусних інфекцій.

Комп’ютерне дослідження протеїнів отрути медоносної бджоли як потенційних інгібіторів Omicron SARS-CoV-2

H. A. Al-Madhagi1*, M. G. Saleh2

1Biochemical Technology Program, Faculty of Applied Sciences, Dhamar University, Yemen;
2Division of Microbiology, Biology Department,
Faculty of Applied Sciences, Dhamar University, Yemen;
*e-mail: bio.haitham@gmail.com

Отримано: 01 жовтня 2022; Виправлено: 07 листопада 2022;
Затверджено: 17 лютого 2023; Доступно онлайн: 17 лютого 2023

Через катастрофічні наслідки COVID-19 для населення планети необхідно постійно шукати нові способи боротьби з наявними інфекціями та щоденними смертельними випадками. Метою даного дослідження було вивчення ефективності впливу протеїнів отрути медоносної бджоли (HBV) на рецептор-зв’язувальний домен (RBD) шипоподібного протеїну за допомогою інструментів in silico. Послідовність 5 протеїнів HBV використовували для моделювання гомології за допомогою сервісу Phyre 2. Створені моделі протеїнів застосовували у протеїн-протеїновому докінгу проти глікопротеїнового рецепторного домену (RBD) Omicron Spike (PDB ID# 7T9L) із використанням платформ HDock та ClusPro, з подальшим прогнозуванням афінності зв’язування і встановленням особливостей взаємодії за допомогою веб-порталу PRODIGY та PDBsum. Виявлено, що всі досліджені протеїни HBV демонструють високий показник докінгу та профіль афінності зв’язування до RBD. За результатами досліджень протеїни HBV можуть бути застосовані як профілактичний та лікувальний засіб проти Omicron SARS-CoV-2.

Рівень оксиду азоту і активність аргінази у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет на фоні COVID-19

О. Є. Склярова1, С. Р. Магійович2, Н. В. Денисенко3,
Л. І. Кобилінська3*, Є. Я. Скляров2

1Кафедра сімейної медицини ФПДО, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, Україна;
2Кафедра терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, Україна;
3Кафедра біологічної хімії, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, Україна;
*e-mail: lesyaivanivna.biochemistry@gmail.com

Отримано: 28 вересня 2022; Виправлено: 06 листопада 2022;
Затверджено: 11 листопада 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Метою даного дослідження було оцінити рівень продукції оксиду азоту і активність аргінази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом ІІ типу за інфікування SARS-CoV-2. До дослідницьких груп увійшли пацієнти з артеріальною гіпертензією (АГ), хворі з АГ і з тяжким перебігом COVID-19 та пацієнти, які, окрім АГ та COVID-19 мали ще й цукровий діабет ІІ типу (ЦД ІІ). Контрольну групу становили добровольці без будь-яких клінічних ознак захворювань і з нормальними показниками артеріального тиску. Встановлено, що АГ в поєднанні з COVID-19 перебігає на фоні зниження показників L-аргініну, оксиду азоту, супероксиддисмутази та підвищення активності аргінази. Водночас наявність АГ у хворих на ЦД ІІ та коронавірусну хворобу супроводжується зниженням вмісту L-аргініну та активності аргінази. Результати нашого дослідження можуть допомогти вченим у майбутньому знайти нові фармакологічні мішені для лікування коронавірусної хвороби та супутніх захворювань.

Виявлення нетипової високомолекулярної форми альбуміну у сироватці крові хворих на COVID-19 пацієнтів

Ю. Кіт1, М. Старикович1, Н. Манько1, С. Каннан2,
А. Орфін3, С. Сушельницький4, Р. Стойка1*

1Інститут біології клітини НАН України, Львів;
2Медичний коледж Катарського університету, Доха, Катар;
3Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», Львів, Україна;
4Oranta Cancer Diagnostics AB, Упсала, Швеція;
*e-mail: stoika.rostyslav@gmail.com

Отримано: 07 червня 2022; Виправлено: 15 вересня 2022;
Затверджено: 29 вересня 2022; Доступно онлайн: 06 жовтня 2022

Зразки сироватки крові 12 важких пацієнтів з Covid-19 та 14 здорових донорів піддавали ТХО-екстракції/ацетон-преципітації з наступним SDS-PAAG-електрофорезом та мас-спектрометрією. У зразках крові пацієнтів із Covid-19 було виявлено один із диференціально експресованих протеїнів з молекулярною масою 76 кДа. Цей протеїн було ідентифіковао за допомогою мас-спектрометрії як сироватковий альбумін людини. Така молекулярна форма альбуміну була відсутня у сироватці крові здорових донорів. Обговорено можливі шляхи утворення нетипової форми сироваткового альбуміну людини та його ймовірне діагностичне значення.

Рівень альфа-меланоцитстимулювального гормону, вітаміну D, кальцію, фосфору та магнію у сироватці крові пацієнтів із COVID-19

S. Z. Hussein1, M. A. Abdalla2*

1Clinical Biochemistry Unit, Salah Aldeen Health Directorate, Tikrit, Iraq;
2Department of Human Anatomy, Tikrit University College of Medicine, Tikrit, Iraq;
*e-mail: dr.mohammad68@tu.edu.iq

Отримано: 04 квітня 2021; Затверджено: 12 листопада 2021

Пандемія COVID-19 виникла і швидко поширилася світом. З метою покращення стану пацієнтів із COVID-19 важливо визначити можливі клінічні диференціально-діагностичні маркери та їх кореляцію з тяжкістю інфекції SARS-CoV-2. У цьому­ дослідженні було проаналізовано рівень α-меланоцитстимулювального гормону (α-МСГ), вітаміну D, кальцію, фосфору та магнію у сироватці крові пацієнтів із COVID-19. Зразки крові було взято у 60 пацієнтів, які відвідували ізольовану лікарню в місті Тікріт/Ірак з вересня по грудень 2020 року і були діагностовані за допомогою ПЛР тесту як позитивні на COVID-19, а також у 30 здорових людей. У пацієнтів із COVID-19 виявлено високі рівні α-МСГ у сироватці крові у порівнянні зі здоровими людьми, але низькі рівні вітаміну D, кальцію та магнію, які можуть бути рекомендовані як добавки для підвищення імунної відповіді цих пацієнтів.

Одержання рекомбінантних протеїнів коронавірусу SARS-COV-2 та злитого кон’югату із дифтерійним токсоїдом CRM197

О. І. Криніна1, С. І. Романюк1, О. Б. Горбатюк1,2, О. Г. Корчинський1,3,4,
А. В. Ребрієв1, Я. С. Кулик1, Є. О. Козадаєва1, А. А. Сіромолот1,5,
М. М. Гузик1, Д. В. Колибо1*, С. В. Комісаренко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ;
3Центр інноваційних біомедичних досліджень і медичний факультет Жешувського університету, Жешув, Польща;
4Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Львів, Україна;
5ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: kolibo@biochem.kiev.ua

Отримано: 10 жовтня 2021; Затверджено: 12 листопада 2021

Швидке поширення у світі пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виявило нагальну потребу у розробці захисних вакцин для боротьби з цим захворюванням. Тому створення ефективних продуцентів рекомбінантних протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 стало актуальним завданням, вирішення якого сприятиме вивченню функціональних властивостей SARS-CoV-2, а також появі в Україні вакцини власного виробництва проти COVID-19, що має важливе стратегічне значення для боротьби з пандемією. Метою роботи було створити прокаріотичні та евкаріотичні продуценти рекомбінантних протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 і виділити протеїн нуклеокапсиду (N), рецепторзв’язувальний домен (RBD) протеїну «шипа» (S) і злитий кон’югат RBD-домену із носієм – дифтерійним токсоїдом CRM197. Для цього за допомогою методів молекулярної біології та генної інженерії створено відповідні генетичні конструкції, зокрема нездатні до самостійної реплікації аденовірусні вектори на основі AdvC5, що експресують протеїни SARS-CoV-2 і злитий кон’югат. Правильність будови конструкцій підтверджено результатами рестрикційного аналізу та/або секвенування ДНК. Рекомбінантні протеїни було виділено за допомогою металоафінної хроматографії, відповідність їх властивостей підтверджено результатами електрофорезу в поліакриламідному гелі, вестерн-блотингу, імуноензимного аналізу та MALDI-TOF мас-спектрометрії. У результаті було створено продуценти рекомбінантних протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 та злитого кон’югату на основі бактеріального штаму E. coli Rosetta (DE3) та клітинної лінії НЕК293, а також виділено у чистому вигляді протеїн N, RBD-домен протеїну S і злитий протеїн RBD-CRM197. Одержані рекомбінантні протеїни можуть бути використані для вивчення імуногенних і антигенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2, а створені продуценти цих протеїнів здатні забезпечити дешевий і безпечний синтез антигенних субстанцій для розробки та виробництва вітчизняних імунодіагностикумів і вакцин проти COVID-19.