Tag Archives: карцинома Герена

Рівень церулоплазміну в крові щурів-пухлиноносіїв за введення сполуки диренію (ІІІ) та цисплатину

О. І. Грабовська1, К. Л. Шамелашвілі2, О. В. Штеменко4, Н. І. Штеменко3,4

1ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро;
2ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро;
3Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна;
4Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпро;
e-mail: n.shtemenko@i.ua

Отримано: 18 січня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Сучасні дослідження механізмів резистентності до платинидів показали вирішальну роль метаболізму міді в онкопацієнтів та обґрунтували методи подолання резистентності шляхом модуляції транспортних механізмів міді. Виходячи з цього, визначення рівня церулоплазміну (Ср) – основного мідьвмісного протеїну крові в екс­периментах з тваринами-пухлиноносіями за введення цитостатиків є важливим і актуальним. Концентрацію Ср вимірювали в сироватці щурів-пухлиноносіїв зі звичайною (Т8) і резистентною до цисплатину (Т8*) карциномою Герена за введення цисплатину і сполуки диренію (ІІІ) з почверним зв’язком дихлоротетра-μ-ізобутиратодиренію (ІІІ) (I) у різних лікарських формах. Показано, що розвиток пухлин у тварин групи Т8 супроводжувався підвищенням концентрації Ср у 3,7 раза, а у тварин групи T8* – більше ніж у 8 разів порівняно з інтактними тваринами, що підтверджує істотну роль Ср у формуванні явища резистентності. Введення цисплатину разом із I призводило до ефективного інгібування пухлинного росту в групах з Т8 і Т8*, що для групи Т8* є прикладом подолання резистентності до цисплатину. Зниження концентрації Cp у групах тварин T8*, що отримували реній-платин, було істотнішим, ніж у групах T8, що підкреслює важливість подальших досліджень диренієвих (III) сполук у моделях резистентного до цитостатиків канцерогенезу. Обговорюються деякі механізми регулювання гомеостазу міді та властивостей нанокомпозитів.

Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А

І. О. Шмараков, Н. В. Гнеп, М. М. Марченко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: igor.shmarakov@gmail.com

На моделі пухлинного росту карциноми Герена проведено дослідження біохімічних особливостей пухлинної кахексії у тварин зі злоякісним новоутворенням в умовах різної забезпеченості вітаміном А. Встановлено, що відсутність вітаміну А в організмі з пухлиною порівняно з онкогенезом у разі нормальної забезпеченості цим есенціальним нутрієнтом супроводжується прискоренням втрати маси тіла та підвищенням негативного азотного балансу на фоні зниженого рівня глюкози, вільних жирних кислот та кетонових тіл у сироватці крові, що свідчить про посилення пухлинної кахексії в авітамінозному організмі.

Стан монооксигеназної системи карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот

М. М. Марченко, О. В. Кеца, І. О. Шмараков, К. Г. Абутнаріца

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: ketsa80@mail.ru

У роботі проведено дослідження ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази, вмісту і швидкості відновлення окислення цитохрому b5, вмісту і швидкості інактивації цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена щурів за введення ω-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Показано, що введення ω-ПНЖК до і після трансплантації тваринам карциноми Герена, приводило до підвищення ензиматичної активності NADH-цитохром b5 редуктази та знижувало вміст цитохрому b5 у мікросомній фракції пухлини в логарифмічну фазу онкогенезу порівняно з контролем. Підвищення NADH-цитохром b5 редуктазної активності сприяло підвищенню потоку електронів у редуктазному редокс-ланцюзі монооксигеназної системи (МОС). За умов зниження вмісту цито­хрому b5 акцептором електронів може бути молекулярний кисень, внаслідок чого у 1,6 раза підвищувалась швидкість утворення супероксидного радикала (O2•–) порівняно з контролем. Встановлено, що зниження вмісту цитохрому Р450 у мікросомній фракції карциноми Герена спостерігалося в логарифмічну фазу онкогенезу за введення ω-3 ПНЖК. Зниження вмісту цитохрому Р450 супроводжувалося підвищенням швидкості його інактивації та переходу в неактивну форму – цитохром Р420. Показано, що зниження вмісту цитохрому Р450 відбувається на фоні підвищення генерації супероксидного радикала оксигеназним ланцюгом МОС.

Зміни інтенсивності оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв за введення системи реній-платина різними способами

К. Л. Шамелашвілі1, Н. І. Штеменко2, І. В. Леус3, С. О. Бабій4, О. В. Штеменко5

1ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
3Університет Оклахоми, Оклахома-сіті, США;
4ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ;
5Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ;
e-mail: shamelashvili@rambler.ru

Досліджено вплив способу введення  дихлоротетра-μ-ізобутиратодиренію(ІІІ) – І – (у водному розчині, ліпосомах, наноліпосомах, твердих наночастинках і разом з цисплатином – у системі реній-платина) на інтенсивність процесу пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) плазми крові та активність  ензимів антиоксидантного захисту еритроцитів на моделі пухлинного росту. Встановлено зменшення вмісту ТБК-активних продуктів плазми за введення І щурам-пухлиноносіям незалежно від способу та інтенсивності гальмування пухлини. Показано ефективність зниження (у чотири рази) гасіння ПОЛ сполукою І, що значно перевищує ефективність відомих антиоксидантів. Виявлено збільшення активності супероксиддисмутази та зменшення активності каталази еритроцитів за введення І різними способами у порівнянні з контролем. В експериментах in vitro з нативною супероксиддисмутазою доведено факт взаємодії ензиму з І із наступною активацією активного центру та виявлено супероксиддисмутазну активність І, що може бути певним внеском у підвищення активності ензиму in vivo. Показано перспективність використання кластерних сполук ренію в медицині як нетоксичних ефективних антиоксидантів, здатних до дезактивації супероксидного радикала.

Генерація супероксидного радикала компонентами монооксигеназної системи печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв

М. М. Марченко, О. В. Кеца

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: ketsa80@mail.ru

Досліджено швидкість утворення супероксидного радикала (O2•-) в редуктазному та оксигеназному електронно-транспортних ланцюгах монооксигеназної системи (МОС) печінки попередньо опромінених щурів з карциномою Герена. Показано, що попереднє опромінення підвищує швидкість утворення O2•- в редуктазному та оксигеназному ланцюгах МОС з максимальними значеннями на 14-у добу, що збігається з періодом інтенсивного росту карциноми в організмі. Генерація O2•- більшою мірою здійснюється компонентами оксигеназного електронно-транспортного ланцюга МОС – NADPH-цитохром Р-450 редуктазою та цитохромом Р-450.
Попереднє опромінення щурів із карциномою підвищує NADPH-цитохром Р-450 редуктазну активність та посилює генерацію O2•- цим ензимом у мікросомній фракції печінки порівняно з групою неопромінених щурів-пухлиноносіїв. Водночас генерація O2•-цитохромом Р-450 сприяє зниженню його гідроксилазної активності у мікросомній фракції печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв.