Tag Archives: каталіз

Врахування внеску хімічного (неензиматичного) перетворення субстрату в загальний механізм ензиматичної реакції

С. О. Костерін, С. О. Карахім, П. Ф. Жук

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: kinet@biochem.kiev.ua; laserlab@biochem.kiev.ua

Отримано: 13 вересня 2018; Затверджено: 13 грудня 2018

Під час проведення досліджень ензиматичних реакцій необхідно враховувати внесок хімічного перетворення субстрату на продукт, яке відбувається разом з ензиматичним перетворенням. Зазвичай вважають, що різниця концентрацій продукту, що утворився в присутності ензиму та за його відсутності (впродовж одного й того ж інтервалу часу), є концентрацією продукту, що утворився безпосередньо в ензиматичній реакції, тобто, що існує адитивність концентрацій продукту реакції в кожний момент часу. У цій статті проаналізовано коли існує адитивність і як правильно враховувати внесок некаталітичного перетворення субстрату під час проведення досліджень ензиматичних реак­цій. Показано, що адитивність концентрацій продукту і початкових швидкостей існує лише в період, коли спостерігається лінійне зростання концентрації продукту в часі. Чим довше перебігає реакція, тим більше порушується адитивність. В умовах рівноваги адитивність рівноважних концентрацій продукту відсутня, проте в умовах детального балансу рівноважна концентрація продукту узагальненої реакції, що включає ензиматичне і хімічне перетворення субстрату, одночасно є також і рівноважною концентрацією продукту ензиматичного перетворення.

Ліпоксигенази та їхні метаболіти у формуванні стресостійкості рослин

Л. М. Бабенко1, М. М. Щербатюк1, Т. Д. Скатерна2, І. В. Косаківська1

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
2Інститут біохімії ім, О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: lilia.babenko@gmail.com

В огляді наведено дані літератури останніх років із молекулярної ензимології ліпоксигеназ – протеїнів, задіяних у реакціях пероксидного окислення ліпідів і знайдених у тварин і рослин. Розглянуто й узагальнено існуючі уявлення щодо особливостей будови, каталітичних властивостей та функціонування ензимів родини ліпоксигеназ і продуктів їхньої каталітичної активності в рослинах. Обговорюються питання локалізації ензиму в рослинних клітинах і тканинах, еволюції та розповсюдження ліпоксигеназ, участі в утворенні сигнальних речовин, задіяних у формуванні адаптаційної відповіді на абіотичні та біотичні стресорні чинники, а також регуляції активності ліпоксигеназної (ЛОГ) сигнальної системи. Розглянуто елементи процесів рецепції та трансдукції сигналів ЛОГ-шляху до геному. Особливу увагу приділено жасмонатам, метаболітам аленоксидсинтазної гілки ліпоксигеназного каскаду. Ці метаболіти виявляють високу біологічну активність, повсюдно поширені в рослинних організмах, а також беруть участь у регуляції життєво важливих процесів. Проаналізовано результати щодо філогенії ліпоксигеназ, можливості існування спільного попередника сучасних ізоформ ензиму про/евкаріот. Подано окремі результати власних досліджень авторів стосовно використання показників каталітичної активності ліпоксигеназ як біологічних маркерів під час дослідження стресостійкості рослин.