Tag Archives: рекомбінантний інтерлейкін-7 людини

Вплив рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини на ранову інфекцію Pseudomonas aeruginosa

С. M. Григор’єва1, Д. Б. Старосила1, С. Л. Рибалко1, В. В. Мотроненко2, Т. М. Луценко2,3, О. Ю. Галкін2

1Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України, Київ;
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
3ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Київ, Україна;
e-mail: alexfbt@gmail.com

Отримано: 01 липня 2019; Затверджено: 13 серпня 2019

Широкий спектр біологічних ефектів дозволяє припустити, що застосування в клінічній практиці інтерлейкіну-7 людини (IЛ 7) дозволить стимулювати імунітет у пацієнтів з лімфоцитарним виснаженням, автоімунними захворюваннями тощо. Наразі ведуться дослідження IЛ-7 як засобу для відновлення імунної системи на фоні імунодефіцитних станів різного походження. Вивчення впливу препарату рекомбінантного ІЛ-7 (рІЛ-7) як супутньої тера­пії  ранових інфекцій, спричинених Pseudomonas aeruginosa, є перспективним науковим завданням. Метою роботи було оцінити ефективність використання рІЛ-7 у разі ранової інфекції P. aeruginosa в мишей. Дослідження проводили з використанням: стандартизованого препарату рІЛ-7, штаму P. aeruginosa, білих  неінбредних (безпородних) мишей. Препарат рІЛ-7 після всіх етапів очистки був охарактеризований щодо вмісту баластних протеїнів та домішок за допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі в редукуючих умовах, а його біологічну активність було оцінено у МТТ-тесті на мононук­леарних клітинах периферичної крові. Шерсть на загривку тварин вистригли та наносили поранення, і в рану кожної тварини вводили P. aeruginosa (0,1 мл суспензії із вмістом  бактеріальних клітин 0,08×109 клітин/мл). Починаючи з 2-го дня інфікування проводили бактеріальне дослідження ранового матеріалу. З 3-ї доби мишам (експериментальна група, n = 10) внутрішньочеревно вводили 5 мкг (0,1 мл) препарату рІЛ-7. Контрольній групі тварин (n = 10) препарат рІЛ-7 не вводили. У 80% тварин (із введенням препарату рІЛ-7) загоєння ран і елімінація збудника гнійно запальної інфекції P. aeruginosa відбувалося на 7-му добу. На 9-ту добу від початку зараження рани відбувалося загоєння ран і елімінація P. aeruginosa у всіх дослідних мишей. У 60% мишей з контрольної групи, що не отримували лікування препаратом рІЛ-7, загоєння ран і елімінація збудника P. aeruginosa відбувалася на дев’яту добу. Загоєння ран і елімінація P. aeruginosa у всіх мишей контрольної групи відбувалася на 14-ту добу. Тобто в мишей, що отримували лікування препаратом рІЛ-7, загоєння ран і елімінація збудника наставала на 5 днів раніше, ніж у мишей з контрольної групи. Таким чином, рІЛ-7 є перспективним препаратом для комплексної терапії ранових інфекцій.

Розробка методу випробування мікробіологічної чистоти препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини

О. Ю. Галкін1, Т. М. Луценко1,2, Ю. В. Горшунов1, В. В. Мотроненко1

1Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
2ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Київ, Україна;
e-mail: alexfbt@gmail.com

Метою роботи було обґрунтування параметрів стандартизації препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини за показником «мікробіологічна чистота» та розробка методу визначення цього показника з урахуванням вимог керівних документів щодо якості лікарських засобів. Проведено оцінку придатності методик визначення мікробіологічної чистоти. Встановлено, що досліджуваний препарат за стандартних методів дослідження виявляв антимікробну активність по відношенню до тест-мiкроорганiзмiв Bacillus subtilis ATCC 6633 (на соєво-казеїновому агарi та Сабуро-декстрозному агарі з антибіотиком), Candida albicans АТСС 10231 (на соєво-казеїновому агарi та Сабуро-декстрозному агарі з антибіотиком) і не виявляв антимiкробну дiю вiдносно тест-мiкроорганiзмiв Staphylococcus aureus ATCC 6538 (на соєво-казеїновому агарi) та Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (на соєво-казеїновому агарi). З метою нейтралізації антимікробної активності було запропоновано та доведено ефективність використання лецитину та полісорбату як речовин, що знімають антибактеріальний ефект за розведення досліджуваного зразка у 50 разів. Розроблена методика визначення загального числа життєздатних мікроорганізмів для досліджуваного препарату, за вимогою ДФУ, відповідає критеріям придатності та може бути використана для контролю його мікробіологічної чистоти.
Ключові слова: .

Валідація методики визначення біологічної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини

Т. М. Луценко1,2, М. В. Коваленко3, О. Ю. Галкін2

1ТОВ Універсальне агентство «Про-фарма», Київ;
2Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
3Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: tanywalytsenko@gmail.com

Розроблено та проведено процедуру валі­дації методики контролю біологічної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини згідно з вимогами національних та міжнародних рекомендацій. Розроблена методика базується на здатності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини спричинювати проліферацію Т-лімфоцитів. Показано, що для контролю біологічної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини можливе використання мононуклеарних клітин периферичної крові (МКПК) людини, які отримують із донорської крові або перевиваємих клітинних ліній. Валідаційні характеристики, які необхідно визначати, залежать від методу, типу продукції чи об’єкту випробування/вимірювання, а також від біологічних тест-систем, що застосовують під час дослідження. Процедура валідації методики контролю біологічної активності інтерлейкіну-7 на мононуклеарних клітинах периферичної крові людини показала задовільні результати за всіма параметрами тестування, таких як специфічність, правильність, прецизійність та лінійність.