Tag Archives: лімфоцити

Синтез нових каркасних амідів та імідів і оцінка їх антибактеріальної та протигрибкової активності

В. Пальчиков1*, О. Гапонов1, Н. Манько2,3, Н. Фінюк2,
О. Новікевич4, О. Громико3, Р. Стойкa2, Н. Походило3,4*

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, НДІ хімії та геології, Дніпро, Україна;
2Інститут біології клітини НАН України, Львів;
3Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
4Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького, Україна;
*e-mail: pokhodylo@gmail.com; palchikoff82@gmail.com

Отримано: 28 грудня 2021; Виправлено: 29 червня 2022;
Затверджено: 29 вересня 2022; Доступно онлайн: 06 жовтня 2022

Каркасні аміди та іміди, що містять біцикло[2.2.1]- та біцикло[2.2.2]-фрагменти синтезовано та оцінено на антимікробну активність щодо п’яти ключових патогенних ESKAPE бактерій: однієї грампозитивної бактерії метицилін-резисцентного Staphylo­coccus aureus (ATCC 43300), чотирьох грамнегативних бактерій Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603), Acinetobacter baumannii (ATCC 19606) і Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). Оцінювали також сполуки на протигрибкову активність щодо патогенних штамів грибів Candida albicans (ATCC 90028) і Cryformans necoccus var. Grubii (H99; ATCC 208821). Сполука VP-4539 з біцикло[2.2.2]октеновим фрагментом продемонструвала найвищу цитотоксичну активність щодо C. neoformans та, водночас, була толерантною до кератиноцитів людини лінії HaCaT, мишачих фібробластів лінії Balb/c 3T3 та мітоген-активованих лімфоцитів периферичної крові людини. Сполука VP-4539 не вбудовувалася в ДНК сперми лосося, що свідчить про те, що її цитотоксичність не пов’язана з інтеркаляцією у ДНК.

Реорганізація петельних доменів ДНК у бласт-трансформованих лімфоцитах людини і лімфоїдних лейкемічних Т-клітинах лінії Jurkat

К. Афанасьєва1, В. Олефіренко1, А. Мартиняк1, Л. Лукаш2, А. Сиволоб1*

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
*e-mail: sivolob@univ.kiev.ua

Отримано: 06 квітня 2020; Затверджено: 25 червня 2020

Петельні домени хроматину – важливі елементи як структури хроматину на вищих рівнях його організації, так і системи регуляції транс­крипції. У наших попередніх роботах показано, що деякі важливі риси петельної організації можуть бути досліджені за допомогою кінетичного підходу в електрофорезі ізольованих клітин (кометному електрофорезі). Цю техніку застосовано для оцінки петельної організації ДНК лімфоїд­них клітин: лімфоцитів людини; лімфобластів, культивованих протягом 24 і 44 год; злоякісних Т-клітин лінії Jurkat. Встановлено два параметри, що варіюють залежно від функціонального стану клітин. По-перше, частка ДНК у петлях великого розміру більше ~200 тис. пар основ істотно збільшувалась у (дедиференційованих) клітинах, за проліферації порівняно з термінально диференційованими лімфоцитами. По-друге, лінійна щільність петель, розміри яких не перевищують 200 тис. пар основ, знижувалась у транскрипційно активних клітинах та  підвищувалась за їх  інактивації.

Перерозподіл петельних доменів ДНК у лімфоцитах людини у разі бласттрансформації за впливу інтерлейкіну 2

К. С. Афанасьєва, М. І. Чопей, О. В. Лозовик, С. Р. Рушковський, А. В. Сиволоб

ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: aphon@ukr.net

На вищих рівнях організації в інтерфазному ядрі хроматинові фібрили формують петельні домени. В основі петель часто знаходяться регуляторні ділянки генів – промотори і енхансери. Внаслідок цього петельні домени відіграють важливу роль у регуляції транскрипційної активності клітини. Досліджено кінетику виходу петель ДНК за кометного електрофорезу нуклеоїдів, одержаних із клітин двох типів, які відрізняються за своєю синтетичною активністю – лімфоцитів та лімфобластів людини. Активація лімфоцитів із перетворенням їх у лімфобласти (бласттрансформація) досягалася за допомогою інтерлейкіну 2. Одержані результати свідчать про перерозподіл петель у нуклеоїдах за активації (трансформації) лімфоцита. Після бласттрансформації на поверхні нуклеоїда спостерігалося збільшення кількості петель, що знаходяться на поверхні нуклеоїда, на фоні зниження частки внутрішніх петель. Таким чином, кометний електрофорез може бути використаний для реєстрації масштабних змін у клітинному ядрі, що супроводжують зміни функціонального статусу клітин.

Характеристика Ca(2+), Mg(2+)-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією

Р. В. Фафула, У. П. Єфремова, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна;
e-mail: roman_fafula@ukr.net, vorobets@meduniv.lviv.ua

Проведено аналіз кінетичних властивостей Сa2+, Mg2+-ATР-ази сапонін-перфорованих лімфоцитів периферичної крові здорових донорів і хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит. За оцінкою змін гідролазної активності Сa2+, Mg2+-ATР-ази встановлено, що спорідненість Сa2+, Mg2+-ATР-ази плазматичної мембрани і мембран ендоплазматичного ретикулума до АТР вірогідно не відрізняється. В умовах розвитку ревматичної патології інгібування активності досліджуваних ензиматичних систем в імунокомпетентних клітинах відбувається за змішаним типом – як за рахунок зменшення числа обертів ензиму, так і за рахунок зниження спорідненості Са2+-ATР-аз до субстрату. Доведено, що в лімфоцитах осіб з ревматичною патологією Сa2+, Mg2+-ATР-аза вірогідно характеризується нижчою спорідненістю до субстрату транспортування, ніж у здорових донорів.

Кінетичні властивості Na(+), K(+)-АТР-ази лімфоцитів крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит

Р. В. Фафула, У. П. Єфремова, Н. Е. Личковська, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна;
е-mail: roman_fafula@ukr.net, vorobets@meduniv.lviv.ua

Проведено аналіз кінетичних властивостей уабаїнчутливої Na+, K+-ATР-ази сапонін-перфорованих лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит (РА) та анкілозивний спондилоартрит (АСА). За оцінкою змін гідролазної активності Na+, K+-ATР-ази встановлено, що у лімфоцитах крові хворих на РА і АСА первинноактивне транспортування іонів Na+ та K+ відбувається менш інтенсивно у порівнянні з донорами, але має з ними майже однакову ємність. Константа спорідненості Na+, K+-ATР-ази до АТР у лімфоцитах крові хворих на РА і АСА перевищує її значення порівняно з донорами у 3,1 і 2,5 раза відповідно. Показано, що в умовах розвитку ревматичної патології в імунокомпетентних клітинах інгібування активності Na+, K+-ATР-ази відбувається не за рахунок зменшення числа обертів ензиму, а за рахунок зниження спорідненості уабаїнчутливої Na+, K+-ATР-ази до АТР. Водночас, Mg2+-зв’язувальна ділянка уабаїнчутливої Na+, K+-ATР-ази лімфоцитів крові хворих на РА і АСА залишається нативною. Відзначено також, що константа спорідненості Na+, K+-ATР-ази лімфоцитів крові хворих на РА і АСА до іонів Na+ у 2,75 раза нижча її величини у донорів. Досліджено, що Na+, K+-ATР-аза лімфоцитів крові хворих на РА і АСА зберігає свої нативні рецепторні властивості, а її чутливість до інгібування уабаїном не змінюється.

Особливості аргіназного та NO-синтазного шляхів метаболізму L-аргініну в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак яєчника

О. І. Якубець, Р. В. Фафула, Д. З. Воробець, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна;
е-mail: vorobets@meduniv.lviv.ua

Досліджено особливості аргіназного і NO-синтазного шляхів перетворення L-аргініну в лімфоцитах периферичної крові жінок, хворих на рак яєчника. Показано, що розвиток онкопатології супроводжується дисбалансом у системі синтезу NO в лімфоцитах крові, який полягає в активації аргінази та індуцибельної ізоформи NO-синтази (iNOS) і значному інгібуванні її конститутивної ізоформи. Проведено аналіз кінетичних властивостей NOS лімфоцитів крові пацієнток з раком яєчника. Показано, що за онкопатології уявна константа спорідненості iNOS до L-аргініну в 5,4 раза нижча, ніж для eNOS лімфоцитів крові осіб групи контролю, а інгібування активності eNOS відбувається за неконкурентним типом – за рахунок зниження числа обертів ензиму.

Розподіл 5-фторурацилу між лімфоцитами та плазмою крові

М. А. Сташкевич, Є. В. Хомутов, О. П. Шатова, Ю. В. Думанський, І. І. Зінкович

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна;
e-mail: matviyenko.maryna@gmail.com

Оцінювали розподіл 5-фторурацилу (5 ФУ) під час його інкубації з лімфоцитами, ресуспендованими в плазмі крові. Вміст 5-ФУ визначали методом високоефективної рідинної хроматографії у зразках, одержаних із крові 8 здорових добровольців. Доведено швидке накопичення 5-ФУ в лімфоцитах (концентрація в клітинах вже через 3 хв інкубації перевищує таку в плазмі більш ніж в 2,5 раза) і відсутність зміни концентрації препарату як у лімфоцитах, так і в плазмі крові протягом 30 хв експерименту.

Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1993–1994 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті коротко наведено біографічні дані і розглянуто наукову діяльність лауреатів премії ім. О. В. Палладіна. У 1993 р. відзначено монографію М. П. Дмитренка (1941-2011 рр.) «Пуриновий обмін і його регуляція в лімфоцитах» (К.: Наукова думка, 1991). У 1994 р. лауреатами премії стали З. П. Васюренко (р.н. 1937), А. Ф. Фролов (р.н. 1931) і В. В. Смирнов (1937-2002 рр.) за монографію «Жирнокислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных» (К.: Наукова думка, 1992).